รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

วันที่ของข่าว : 25 ก.พ. 2563

Share

Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย 
จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ 
(ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNDOC) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection) โดยมีผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อน การดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กในบริบทออนไลน์ รวมทั้งเสริมพลังแก่ผู้ทำงานในการขับเคลื่อนงานให้มีการร่วมมือในระดับองค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรสหประชาชาติ และนักวิชาการ ซึ่งมาจากสาขาที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสารและเทคโนโลยี กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการสังคม การศึกษา และการเงินการคลัง จากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย มองโกเลีย และอัฟกานิสถาน รวมทั้งสิ้น 250 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ