รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศชี้แจง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ก.พ. 2563

Share

ประกาศชี้แจง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563

โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่ออนุมัติเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนต่อไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
8 กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ