รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ของข่าว : 30 ม.ค. 2563

Share

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ