รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ

วันที่ของข่าว : 29 ม.ค. 2563

Share

เช้าวันนี้ 29 ม.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ