รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 พ.ย. 2562 21

Share

รายละเอียดตามข้อ 3 ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร ตัวอย่างการสมัคร และกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบลงทะเบียนกลาง ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/ ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจคุณบัติเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาที่จบการศึกษา (คุณวุฒิในประเทศ) ได้ที่ ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)

 

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ