รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

วันที่ของข่าว : 19 ต.ค. 2562

Share

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือ ฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 46 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา พร้อมเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ รวมไปถึงฝึกฝนการอยู่รวมกลุ่มและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการกลับมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในประเทศต่อไปได้ สำหรับกิจกรรมการซ้อมใหญ่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญบนเรือที่คณะตัวแทนเยาวชนไทย จะต้องนำไปเผยแพร่ให้เยาวชนประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ และเยาวชนญี่ปุ่นได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย สอดแทรกวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านรูปแบบของละครเวที ในตรีม “ไทยไชโย” เป็นการรวมประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค อาทิ ฟ้อนภาคเหนือ รำสะบัดชัย เซิ้งอีสาน มโนราห์ ลิเกฮูลู การเล่นมอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร และพิธีแต่งงานแบบไทย ซึ่งในปี 2562 นี้ มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562 รวม 51 วัน เริ่มต้น ณ ประเทศญี่ปุ่น และแวะเยือนประเทศ เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซียในลำดับต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192210110055_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ