รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานผลงานโดยผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กในการจัดงานเฉลิมฉลอง วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 27 ก.ย. 2562 219

Share

     ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย กลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กในการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ผลงานที่ส่งมีลักษณะเป็นงานขับเคลื่อนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีเนื้อหาสอดคล้อง 12 ประเด็น ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยในการประชุมฯ ในประเด็นหนึ่งประเด็นใด และผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อเด็ก/กลุ่มเป้าหมาย
     (1) มาตรการทั่วไปในทางปฏิบัติ (CRC ข้อ 4 42 และ 44 วรรค 6) และการนำหลักการสู่การปฏิบัติ (ข้อ 2 3 และ 12)
     (2) กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก (CRC ข้อ 37 39 และ 40)
     (3) ครอบครัวและการเลี้ยงดูทดแทน (CRC ข้อ 5 18 (วรรค 1-2) 9-11 19-21 25 27 (วรรค 4) และ 39)
     (4) การขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (CRC ข้อ 19)
     (5) เด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน
     (6) เด็กในสถานกักตัว
     (7) เด็กพิการ (CRC ข้อ 23)
     (8) การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (CRC ข้อ 28 29 และ 31)
     (9) สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ (CRC ข้อ 6 18 (วรรค 3) 24 26 27 (วรรค 1-3)
     (10) เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (ข้อ 30)
     (11) สิทธิเด็ก - สิ่งแวดล้อม
     (12) สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ

     2. จัดทำสรุปผลงานตามหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ Font TH Sarabun New ขนาดอักษร 16 ส่งมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชนในรูปแบบเอกสาร/file ในรูปแบบ WORD และ PDF มายังเลขานุการจัดประชุม : ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (เดิมวันที่ 20 ตุลาคม 2562)

     3. กรมกิจการเด็กและเยาวชนรวบรวมผลงาน และคณะทำงานจักงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ผ่านวิชาการพิจารณาคัดเลือกผลงาน จำนวน 16 ผลงาน เพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก โดยใช้เวลาในการนำเสนอผลงานละ 15 นาที

     4. กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งผลการคัดเลือกผลงานฯ และกำหนดการนำเสนอผลงาน

     5. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำ Power point เพื่อนำเสนอผลงานภายในเวลา 15 นาที ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก/กลุ่มเป้าหมาย และบทสรุป และจัดทำไฟล์เอกสารฉบับเต็มสำหรับจัดทำ QR Code เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสารในวันประชุม ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศในอัตรารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ) ค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างการเข้าร่วมงาน รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ผลงาน

     6. ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานจะได้รับของที่ระลึกการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" รวมทั้งได้รับการเผลแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสามารถติดต่อ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เบอร์ 02-6517828 , 02-2555850-7 ต่อ 229

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ