รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ประจำปี 2562

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2562

Share

วันที่ 1 พฤษภาคม  2562 เวลา 18.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในจังหวัดชาย
แดนภาคใต้มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นอื่นที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการอยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุข ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนชาย - หญิงอายุ15 - 18 ปี จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
สตูล ยะลา และสงขลา จังหวัดละ 15 คน รวม 75 คน เด็กและครอบครัวรับรองจากตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 ครอบครัว 
ผู้ดูแลเด็กจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ผู้นำชุมชนตำบลแม่วิน คณะกรรมการระดับ
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยเด็กและเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลาย มีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
 ได้ประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว และชุมชนรับรอง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านภายใต้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน และเพื่อให้เด็กได้
ไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ด้านทักษะชีวิตไปขยายผลต่อในครอบครัว โรงเรียน หรือ ชุมชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ 5 จังหวัด ๆ ละ 50,000 บาท เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปจัดกิจกรรมขยายผลให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ