รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ด.ช.ไวทูน เสนาพุฒ (ทูน) และด.ช.ธันยพจน์ เสนาพุฒ (ตูน) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ม.ค. 2562

Share

๑. เด็กชายไวทูน เสนาพุฒ อายุ ๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขประจำตัวประชาชน ๑ – ๑๐๔๓ – ๐๑๔๔๔ – ๙๔ - ๔ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และ ๒. เด็กชายธันยพจน์ เสนาพุฒ อายุ ๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เลขประจำตัวประชาชน ๑ – ๑๐๔๓ – ๐๑๕๖๐ – ๓๙ – ๑ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ทะเบียนบ้านกลาง ๕/๕ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เด็กทั้งสองคนบิดาชื่อ นายนิมิตร์ เสนาพุฒ อายุ ๓๖ ปี เลขประจำตัวประชาชน ๓ – ๑๔๑๑ - ๐๐๑๐๗ – ๔๙ – ๙ มารดาชื่อ นางสาวสาหร่าย โพธิ์ศรี อายุ ๒๗ ปี เลขประจำตัวประชาชน ๑ – ๑๕๙๙ – ๐๐๑๕๗ – ๘๑ – ๕ ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร และรอส่งต่อเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้การสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นไปได้อย่างเหมาะสม หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร.๐๒-๕๘๔-๗๒๕๔ หรือ ๐๒-๕๘๔-๗๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ