รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

วันที่ของข่าว : 21 ม.ค. 2562

Share

ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑ . แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องแผนปฏิบัติการพัฒนาเด้กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. แบบฟอร์มการทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ