รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา เกิดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวนัดดา เสนจันทร์ฒิไชย อายุ ๒๑ ปี
บ้านเลขที่ ๓๗๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร บิดาเด็กชื่อนายนายสนธยา ศรีคำภา อายุ ๓๔ ปี บ้านเลขที่ ๙๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์นอกสมรสและอยู่ในวัยเรียน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงขอฝากเด็กให้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ เป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กมีความประสงค์ขอยกมอบเด็กให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อจัดหาครอบครัวทดแทนต่อไป หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ