รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

วันที่ของข่าว : 7 ธ.ค. 2560

Share

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติพ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช  กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ รับรู้ สร้างความเข้าใจ ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางการดำเนินงานสถานการณ์เด็กเร่ร่อนในแต่ละภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คุณทองพูล บัวศรี มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก/คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้แทนระดับภาคจากเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเร่ร่อนภาครัฐและเอกชน/จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ/ สถานรองรับเด็กภาคเอกชน/เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน   

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ