รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557

วันที่ของข่าว : 26 พ.ย. 2557

Share

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา ๔ (๑) – (๕) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ