รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » สิทธิเด็ก » รายละเอียด

สิทธิเด็ก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 มิ.ย. 2559

Share

/httpdocs/webnew/upload/children_rights/5.3.pdf1.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ
     1.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ
     1.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉลับเด็ก และฉบับประชาชน
     1.3 กฏหมายเด็ก
     1.4 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
     1.5 คำแนะนำทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

2.การจัดทำรายงาน
     2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญา
          2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 3 - 4 (ไทย/อังกฤษ)
          2.1.2 ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 5 - 6
                    2.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานฯ
                    2.1.2.2 สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
                              ฉบับที่ 5 - 6 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
          2.1.3 ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับเด็ก
     2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามพิธีสารเลือกรับ
          2.2.1 พิธีสารเลือกรับ การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (ไทย/อังกฤษ)
          2.2.2 พิธีการเลือกรับ ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (ไทย/อังกฤษ)

3.กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
     3.1 เมืองที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน "Child and Youth Friendly City"
     3.2 การคุ้มครองสิทธิเด็กเคลื่อนย้าย "Children on the Move"
     3.3 เวทีสิทธิเด็ก "Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

4.สื่อวิดีทัศน์/องค์ความรู้
     4.1 รู้แล้วอย่าเฉย
     4.2 การขับเคลื่อนงานสิทธิเด็กของประเทศไทย
     4.3 เอกสารนำเสนอสิทธิเด็ก

5. ร่างแผนปฏิบัติการประกอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

     5.1 กำหนดการร่างแผนปฏิบัติการประกอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

     5.2 ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งขาติ พ.ศ. 2560 - 2564

     5.3 ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

     5.4 ตารางหน่วยงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก

6. รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5 - 6

     6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ

     6.2 เเเบบฟอร์มข้อมูลสถิติเเละผลการดำเนินงาน

     6.3 เอกสาร ข้อเสนอแนะ CRC3-4_ไทย

     6.4 เอกสาร ข้อเสนอแนะ OPAC_ไทย

     6.5 เอกสาร ข้อเสนอแนะOPSC_ไทย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ