รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

17 ม.ค. 2560 : จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก จำนวน 3 รายการ ข่าวเด่น

จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก จำนวน 3 รายการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง

17 ม.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ข่าวเด่น

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

17 ม.ค. 2560 : ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ข่าวเด่น

ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

17 ม.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

13 ม.ค. 2560 : ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ข่าวเด่น

ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)

12 ม.ค. 2560 : จ้างพิมพ์หนังสือ รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ข่าวเด่น

จ้างพิมพ์หนังสือ รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ้มพัฒนาระบบคุ้มครอง

9 ม.ค. 2560 : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุ ของ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ข่าวเด่น

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุ ของ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว

6 ม.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำนวัตกรรมปฏิบัติการในการสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัยและติดตามประเมินผล ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำนวัตกรรมปฏิบัติการในการสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัยและติดตามประเมินผล

6 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข่าวเด่น

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

30 ธ.ค. 2559 : ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ข่าวเด่น

ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)

30 ธ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)

30 ธ.ค. 2559 : ประกาศร่างขอบเขตของงานคุณสมบัติของอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ข่าวเด่น

ประกาศร่างขอบเขตของงานคุณสมบัติของอาหารเสริม (ประเภทนมผง)

28 ธ.ค. 2559 : ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก ข่าวเด่น

ประกวดราคากลางจัดซื้อของที่ระลึก 1 รายการ

28 ธ.ค. 2559 : ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ ข่าวเด่น

ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ วงเงิน 114,000 บาท

23 ธ.ค. 2559 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ ข่าวเด่น

ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ วงเงิน 327,799.85 บาท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ