รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

21 มิ.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ

11 มิ.ย. 2560 : ยกเลิกการประกวดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ยกเลิกการประกวดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดจ้างผลิตชุดองค์ความรู้การคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

โครงการ จัดจ้างผลิตชุดองค์ความรู้การคุ้มครองเด็ก

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ข่าวเด่น

โครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดทำหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน และคู่มือการฝึกอบรม ข่าวเด่น

โครงการ จัดทำหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน และคู่มือการฝึกอบรม

28 พ.ค. 2560 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเงินนอกงบประมาณ(บริจาคเจาะจง) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอราคาและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ระว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.dcy.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-354-7484-5 ในวันและเวลาราชการ

23 พ.ค. 2560 : จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ ข่าวเด่น

จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ

19 พ.ค. 2560 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ

16 พ.ค. 2560 : วัสดุสำนักงาน ของกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 41 รายการ

วัสดุสำนักงาน ของกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 41 รายการ

14 พ.ค. 2560 : จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว เติมโตอย่างมีคุณภาพ

จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว เติมโตอย่างมีคุณภาพ

11 พ.ค. 2560 : เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

11 พ.ค. 2560 : ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พ.ค. 2560 : ยกเลิกร่างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามผุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ยกเลิกประกาศร่างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเงินนอกงบประมาณ (บริจาคเจาะจง) เนื่องจาก ตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ไม่ได้แนบแบบแปลนงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อให้การเผยแพร่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอยกเลิก (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนิการประกาศร่างใหม่

10 พ.ค. 2560 : ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

10 พ.ค. 2560 : ชื่อโครงการจัดซื้อตู้โชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์

ชื่อโครงการจัดซื้อตู้โชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ