รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

24 พ.ค. 2560 : จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ ข่าวเด่น

จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ

20 พ.ค. 2560 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ

17 พ.ค. 2560 : วัสดุสำนักงาน ของกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 41 รายการ

วัสดุสำนักงาน ของกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 41 รายการ

15 พ.ค. 2560 : จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว เติมโตอย่างมีคุณภาพ

จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมพลังครอบครัว เติมโตอย่างมีคุณภาพ

12 พ.ค. 2560 : เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

12 พ.ค. 2560 : ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2560 : ยกเลิกร่างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามผุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ยกเลิกประกาศร่างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเงินนอกงบประมาณ (บริจาคเจาะจง) เนื่องจาก ตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ไม่ได้แนบแบบแปลนงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อให้การเผยแพร่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอยกเลิก (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนิการประกาศร่างใหม่

11 พ.ค. 2560 : ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

11 พ.ค. 2560 : ชื่อโครงการจัดซื้อตู้โชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์

ชื่อโครงการจัดซื้อตู้โชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์

11 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พ.ค. 2560 : ร่างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ข่าวเด่น

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเงินนอกงบประมาณ (บริจาคเจาะจง)

28 เม.ย. 2560 : ร่างประกาศ และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

28 เม.ย. 2560 : ประกาศราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ประกาศราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

28 เม.ย. 2560 : ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

20 เม.ย. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ