รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

1 ก.ค. 2558 : พิธีรับมอบสนามฟุตบอลจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ข่าวเด่น

พิธีรับมอบสนามฟุตบอลจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต

24 มิ.ย. 2558 : กิจกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด:สภาเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง ข่าวเด่น

กิจกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด:สภาเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง

22 มิ.ย. 2558 : การประชุมเวทีเสวนาการดูแล ปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

การประชุมเวทีเสวนาการดูแล ปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

18 มิ.ย. 2558 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ข่าวเด่น

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558

17 มิ.ย. 2558 : การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558

16 มิ.ย. 2558 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน" (SALT) ข่าวเด่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน"(SALT)

12 มิ.ย. 2558 : รองอธิบดี ดย. นางสุนทรี พัวเวส หารืองานด้านบุตรบุญธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12-18 มิถุนายน 2558 นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ งานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การ Parents-Child-Bridge และศาลครอบครัว ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

7 มิ.ย. 2558 : ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวเด่น

พิธีเปิด "ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่1 (ภาคกลาง)"

27 พ.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

25 พ.ค. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ข่าวเด่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

17 พ.ค. 2558 : การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ข่าวเด่น

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก

30 มี.ค. 2558 : พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ

11 มี.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์อำนวยการรับเด็กบุญธรรม ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์อำนวยการรับเด็กบุญธรรม

26 ก.พ. 2558 : การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ข่าวเด่น

เวทีถกปัญหา "การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล" เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 โดยนางสุนทรี พัวเวส รอง ผอ.สท. เป็นประธานพิธีเปิด

21 ก.พ. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี อังวารจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ