รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

9 ส.ค. 2560 : ประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมมอบโล่ผู้ชนะการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปี 2560 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ

26 ก.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

25 ก.ค. 2560 : โครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย” ข่าวเด่น

โครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย”

19 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร ข่าวเด่น

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรสู่ "DCY 4.0" กับนวัตกรรมด้านสังคม ณ ห้องนพวงศ์ 3 ชั้น 2โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็กและบุคลากรจากหน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

6 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ

5 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ข่าวเด่น

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

21 มิ.ย. 2560 : การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนเยาวชน เจ้าหน้าที่โครงการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

17 มิ.ย. 2560 : กิจกรรม

กิจกรรม "วัยใส ใส่ใจ ทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" จังหวัดระยอง

12 มิ.ย. 2560 : โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 สาขาการฝึกอาชีพ

9 มิ.ย. 2560 : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับและหารือกับอธิบดีกรมการพัฒนาเยาวชนจากบังกลาเทศ ข่าวเด่น

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับและหารือกับอธิบดีกรมการพัฒนาเยาวชนจากบังกลาเทศ

31 พ.ค. 2560 : ประธานสภาเยาวชนแห่งเครือจักรภพ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประธานสภาเยาวชนแห่งเครือจักรภพเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน

26 พ.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ข่าวเด่น

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

22 พ.ค. 2560 : โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

11 พ.ค. 2560 : การประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ข่าวเด่น

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

28 เม.ย. 2560 : โครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ข่าวเด่น

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ