รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

28 ธ.ค. 2561 : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 (พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 (พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรุปแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรุปแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกวดราคาชื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาชื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฎิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 (พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด)

14 ธ.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

12 ธ.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี ๒๕๖๒

12 ธ.ค. 2561 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กรมกิจการเด้กและเยาวชน ที่บริเวณสถานีมักกะสัน ประจำปี ๒๕๖๒

4 ธ.ค. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ธ.ค. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท

30 พ.ย. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

29 พ.ย. 2561 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ทีปังกรการุณยมิตร) บ้านราชวิถีโดยวิธี e-bidding ข่าวเด่น

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ทีปังกรการุณยมิตร) บ้านราชวิถีโดยวิธี e-bidding ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

27 พ.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

15 พ.ย. 2561 : ประกาศ ดย. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวเด่น

ประกาศ ดย. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ