รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

25 ก.ย. 2560 : จ้างผลิตสื่อกิจกรรม ROAD SHOW "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาหอพักไทย ก้าวสู่มาตรฐาน" วงเงิน 500,000 บาท

จ้างผลิตสื่อกิจกรรม ROAD SHOW "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาหอพักไทย ก้าวสู่มาตรฐาน" วงเงิน 500,000 บาท

25 ก.ย. 2560 : จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายหอพัก จำนวน 1,000 เล่ม

จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายหอพัก จำนวน 1,000 เล่ม

20 ก.ย. 2560 : จ้างจัดงาน "รวมพลคนยอดเพชร" ประจำปี 2560 (All Stars Kid TAlent 2017) และประชาสัมพันธ์ วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท

จ้างจัดงาน "รวมพลคนยอดเพชร" ประจำปี 2560 (All Stars Kid TAlent 2017) และประชาสัมพันธ์ วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท

20 ก.ย. 2560 : จ้างพิมพ์สมุดให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง จำนวน 1,140 เล่ม วงเงิน 145,920 บาท

จ้างพิมพ์สมุดให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง จำนวน 1,140 เล่ม วงเงิน 145,920 บาท

19 ก.ย. 2560 : จ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จำนวน 1,000 เล่ม วงเงิน 200,000 บาท

จ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จำนวน 1,000 เล่ม วงเงิน 200,000 บาท

18 ก.ย. 2560 : จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอดเงิน 128,000 บาท

จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอดเงิน 128,000 บาท

18 ก.ย. 2560 : จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท

จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท

14 ก.ย. 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

14 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY

12 ก.ย. 2560 : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ดย. ใ้หข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ดย. ใ้หข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 ก.ย. 2560 : จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

12 ก.ย. 2560 : จ้างผลิดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

จ้างผลิดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

12 ก.ย. 2560 : จ้างผลิตสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

จ้างผลิตสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

12 ก.ย. 2560 : การจัดทำวีดิทัศน์รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการของบกลางเพิ่มเติมสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

การจัดทำวีดิทัศน์รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการของบกลางเพิ่มเติมสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ