รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

22 ส.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16 ส.ค. 2561 : แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน

ผู้นะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

26 ก.ค. 2561 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 กำหนดยื่่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.

17 ก.ค. 2561 : (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

4 ก.ค. 2561 : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 3,502,000 (สามล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

27 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 3,270,000 บาท

27 มิ.ย. 2561 : ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฎิบัติราชการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2561 : ประกาศจัดชื้อจัดจ้างจำนวน 2 เรื่อง

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 มิ.ย. 2561 : ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ "วัยอันตราย เด็กกล้าดี" จำนวน 17 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2561 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

12 มิ.ย. 2561 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ