รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

20 ก.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14 ก.ย. 2561 : ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

12 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาชื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาชื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ย. 2561 : ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง

ลงประกาศจัดชื้อจัดจ้างจำนวน 2 เรื่อง 1. เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานจำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานจำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

7 ก.ย. 2561 : ประกอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

7 ก.ย. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2561

5 ก.ย. 2561 : ประกาศจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วิธี e-bidding

ประกาศจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วิธี e-bidding ผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามมาที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ผ่านอีเมล์ rajvithihome@hotmail.com หรือทาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 กันยายน 2561 หรือโทร 02-3547484-5 ในวันเวลาราชกาล

5 ก.ย. 2561 : จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวงเงิน 3,502,000 บาท

3 ก.ย. 2561 : จ้างเหมารับส่งเด็กศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างเหมารถรับส่งเด็กศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย e-bidding ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร 02-3547484-5 ในวันเวลาราชการ ผ่านอีเมล์ rajvithihotmail.com

31 ส.ค. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ส.ค. 2561 : ประชาวิจารณ์ร่างจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กใร้ความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประชาวิจารณ์ร่างจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กใรความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สอบถามโทร 02-3547484-5 ในวันและเวลาราชการผ่านทางอีเมล์ rajvithihome@hotmail.com

30 ส.ค. 2561 : การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

28 ส.ค. 2561 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวััดลำปาง จะดำเนินการประกวดราคาชื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 4 กันยายน 2561


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ