รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ม.ค. 2560 : แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ ข่าวเด่น

แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ

13 ม.ค. 2560 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม (เชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม (เชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม)

13 ม.ค. 2560 : การรับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังรับสมัครเด็กเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

13 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ Peace building รุ่นที่ 2 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ Peace building รุ่นที่ 2

10 ม.ค. 2560 : กำหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทำงานในหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

กำหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจของผู้ทำงานในหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก

10 ม.ค. 2560 : แบบสัญญาเช้าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก ข่าวเด่น

แบบสัญญาเช้าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจำหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจำหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหอพัก

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก

10 ม.ค. 2560 : หลักเกณฑ์การจัดทำป้ายชื่อหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การจัดทำป้ายชื่อหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก

6 ม.ค. 2560 : ประกาศผลโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศผลโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559

30 ธ.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ Peace building รุ่นที่ 2 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ Peace building รุ่นที่ 2

29 ธ.ค. 2559 : ดย. ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2016 ข่าวเด่น

ดย. ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2016 หัวข้อ Peace building รุ่นที่ 2 จากเดิม เป็นวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ dcy.go.th


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ