รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ม.ค. 2561 : การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

15 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

11 ม.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 30

11 ม.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

9 ม.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

8 ม.ค. 2561 : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวเด่น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564

5 ม.ค. 2561 : ประกาศผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

29 ธ.ค. 2560 : รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN + 3 Social Entrepreneurs in Action"

26 ธ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

21 ธ.ค. 2560 : รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560

15 ธ.ค. 2560 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

รายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

13 ธ.ค. 2560 : เอกสารประกอบการเสวนาโต๊ะกลม

เอกสารประกอบการเสวนาโต๊ะกลม " อปท. เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ปัญหาและอุปสรรค"

30 พ.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

23 พ.ย. 2560 : ข้อมูลประกอบการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ประจำปี 2560

20 พ.ย. 2560 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ