รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ก.ค. 2561 : กองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

กองทุนคุ้มครองเด็ก

25 ก.ค. 2561 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ข่าวเด่น

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

23 ก.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวเด่น

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (ส่วนกลาง) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (ส่วนภูมิภาค)

19 ก.ค. 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข้อมูลการติดต่อประสานงาน "เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กสส." โทร. 0 2306 8925, 02306 8903

18 ก.ค. 2561 : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ข่าวเด่น

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

17 ก.ค. 2561 : ประกาศราคาจ้างวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

1. (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ค. 2561 : ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

11 ก.ค. 2561 : การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ข่าวเด่น

การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

5 ก.ค. 2561 : ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์) แห่งความดี ปี ๓ ตอน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี ๓ ตอน “ทำความดีด้วย หัวใจ” สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน หรือสภาเด็กและเยาวชน สนใจเข้าร่วม โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

25 มิ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (1/2561) โดยสามารถศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (1/2561) โดยสามารถศึกษา

21 มิ.ย. 2561 : การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข่าวเด่น

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑

18 มิ.ย. 2561 : โครงการลมหายใจไร้มลทิน

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทินประจำปี 2561 ตามแนวคิดหลักของโครงการ "จะคิด คำ สอนอย่างไร" เพื่อเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต

18 มิ.ย. 2561 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดย. จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

15 มิ.ย. 2561 : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

13 มิ.ย. 2561 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ