รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 เม.ย. 2558 : การขอหนังสือรับรองโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย

การขอหนังสือรับรองโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย

22 เม.ย. 2558 : รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitators) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitators) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

22 เม.ย. 2558 : ประกาศผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558

20 เม.ย. 2558 : ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557

9 เม.ย. 2558 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

7 เม.ย. 2558 : ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ข่าวเด่น

ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

7 เม.ย. 2558 : กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

19 มี.ค. 2558 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

11 มี.ค. 2558 : ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงว่าไม่ยุบเลิกบ้านพักเด็กและครอบครัว ย้ายมาสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงว่าไม่ยุบเลิกบ้านพักเด็กและครอบครัว ย้ายมาสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

6 มี.ค. 2558 : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

2 มี.ค. 2558 : สท.พม. ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ข่าวเด่น

สท.พม. ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

28 ก.พ. 2558 : สท. จัดอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม สท. เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข

สท. จัดอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม สท. เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26 ก.พ. 2558 : สาระสำคัญ พ.ร.บ. อุ้มบุญ จากไทยรัฐทีวี ข่าวเด่น

สาระสำคัญ พ.ร.บ. อุ้มบุญ จากไทยรัฐทีวี

26 ก.พ. 2558 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558

19 ก.พ. 2558 : การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557 รอบ 2 ข่าวเด่น

การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557 รอบ 2


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ