รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

30 ก.ย. 2563 : หากพบเห็นเหตุการณ์นักเรียนถูกทำร้าย แจ้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

จากสถานการณ์เด็กนักเรียนถูกทำร้ายที่เกิดขึ้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก “คุณมีส่วนร่วมในการปกป้องและคุ้มครองเด็กได้” จึงแจ้งมายังสมาคมผู้ปกครอง กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียน และประชาชนทั่วไป หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ E-Mail : childprotectiondcy@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข : 0818476791 / สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หรือแจ้งได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดทั่วประเทศ *ข้อมูลท่านจะถูกปิดเป็นความลับ

21 ก.ย. 2563 : การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 ก.ย. 2563 : 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

18 ก.ย. 2563 : ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ" ข่าวเด่น

ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ"

17 ก.ย. 2563 : การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

16 ก.ย. 2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

14 ก.ย. 2563 : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

14 ก.ย. 2563 : คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

11 ก.ย. 2563 : การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

11 ก.ย. 2563 : การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

10 ก.ย. 2563 : ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน #20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ #35ปีวันเยาวชนแห่งชาติ #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9 ก.ย. 2563 : เกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

เกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2563

9 ก.ย. 2563 : นการประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลชาวโรฮีนจา ข่าวเด่น

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลชาวโรฮีนจา

9 ก.ย. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ