รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

7 ก.ย. 2561 : ประกอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561

7 ก.ย. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2561

5 ก.ย. 2561 : ประกาศจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วิธี e-bidding

ประกาศจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วิธี e-bidding ผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามมาที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ผ่านอีเมล์ rajvithihome@hotmail.com หรือทาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 กันยายน 2561 หรือโทร 02-3547484-5 ในวันเวลาราชกาล

5 ก.ย. 2561 : จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวงเงิน 3,502,000 บาท

3 ก.ย. 2561 : จ้างเหมารับส่งเด็กศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างเหมารถรับส่งเด็กศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย e-bidding ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร 02-3547484-5 ในวันเวลาราชการ ผ่านอีเมล์ rajvithihotmail.com

31 ส.ค. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ส.ค. 2561 : ประชาวิจารณ์ร่างจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กใร้ความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประชาวิจารณ์ร่างจัดชื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กใรความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-bidding ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สอบถามโทร 02-3547484-5 ในวันและเวลาราชการผ่านทางอีเมล์ rajvithihome@hotmail.com

30 ส.ค. 2561 : การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

28 ส.ค. 2561 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวััดลำปาง จะดำเนินการประกวดราคาชื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 4 กันยายน 2561

28 ส.ค. 2561 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

24 ส.ค. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 4 รายการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 4 รายการ

24 ส.ค. 2561 : เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีฉะเพราะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีฉะเพราะเจาะจง

24 ส.ค. 2561 : ประกาศผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค. 2561 : ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อสงเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อสงเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค. 2561 : ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำมตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำมตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ