รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

16 มิ.ย. 2558 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน" (SALT) ข่าวเด่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน"(SALT)

12 มิ.ย. 2558 : รองอธิบดี ดย. นางสุนทรี พัวเวส หารืองานด้านบุตรบุญธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12-18 มิถุนายน 2558 นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ งานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การ Parents-Child-Bridge และศาลครอบครัว ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

7 มิ.ย. 2558 : ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวเด่น

พิธีเปิด "ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่1 (ภาคกลาง)"

27 พ.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

25 พ.ค. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ข่าวเด่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

17 พ.ค. 2558 : การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ข่าวเด่น

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก

30 มี.ค. 2558 : พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ

11 มี.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์อำนวยการรับเด็กบุญธรรม ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์อำนวยการรับเด็กบุญธรรม

26 ก.พ. 2558 : การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ข่าวเด่น

เวทีถกปัญหา "การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล" เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 โดยนางสุนทรี พัวเวส รอง ผอ.สท. เป็นประธานพิธีเปิด

21 ก.พ. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี อังวารจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558 : อบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ๒.รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ

19 ม.ค. 2558 : สท.พม.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดแถลงข่าว “โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ข่าวเด่น

สท.พม.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดแถลงข่าว “โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธาน

10 ม.ค. 2558 : พม.แลนด์ ดินแดนแหางค่านิยม 12 ประการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พม.แลนด์ ดินแดนแห่งค่านิยม 12 ประการ

8 ม.ค. 2558 : กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเอง

สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการ สร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน" (SALT) โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเยาวชน (นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ) เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเครือข่ายพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร

16 ธ.ค. 2557 : ยกร่างคดีเยาวชนและครอบครัว ข่าวเด่น

สท.พม. จัดเสวนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีพลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. และเป็นประธาน พิธีเปิดการเสวนาประชาพิจารณ์ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....”


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ