รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

9 มี.ค. 2563 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

8 มี.ค. 2563 : รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี รับภาระหาเงินเลี้ยงครอบครัว 4 คน จ.สมุทรปราการ ข่าวเด่น

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี รับภาระหาเงินเลี้ยงครอบครัว 4 คน จ.สมุทรปราการ

6 มี.ค. 2563 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 มี.ค. 2563 : การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

5 มี.ค. 2563 : หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ Mr Thomas Davin ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ

5 มี.ค. 2563 : 5 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ข่าวเด่น

5 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันไวรัสโควิด-19

1 มี.ค. 2563 : รมว.พม. เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

25 ก.พ. 2563 : Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

24 ก.พ. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ

19 ก.พ. 2563 : คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,056 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวเด่น

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,056 ล้านบาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์2563

6 ก.พ. 2563 : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ ข่าวเด่น

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว

3 ก.พ. 2563 : นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และโอวาทกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร พม. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว นางเทพวัลย์ ภรณวลัยรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมงานด้วย

3 ก.พ. 2563 : นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

30 ม.ค. 2563 : ถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 ม.ค. 2563 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ

เช้าวันนี้ 29 ม.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ