รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

7 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนฯ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนฯ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

6 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ

5 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บพด.จ.ปข.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บพด.จ.ปข.

5 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของบพด.จ.ปข.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของบพด.จ.ปข.

1 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กปีงบประมาณ 2561 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กปีงบประมาณ 2561 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

1 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561

29 ส.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560

28 ส.ค. 2560 : จ้างพิมพ์หนังสือ "สายใยพันผูกเลี้ยงลูกทางบวก" พิมพ์ 4 สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7,500 เล่ม

จ้างพิมพ์หนังสือ "สายใยพันผูกเลี้ยงลูกทางบวก" พิมพ์ 4 สี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7,500 เล่ม

23 ส.ค. 2560 : สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

23 ส.ค. 2560 : จ้างพิมพ์หนังสือ "แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564" จำนวน 800 เล่ม และหนังสือ "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564" จำนวน 800 เล่ม

จ้างพิมพ์หนังสือ "แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564" จำนวน 800 เล่ม และหนังสือ "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564" จำนวน 800 เล่ม

23 ส.ค. 2560 : ขอนำส่งไฟล่เอกสาร ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอนำส่งไฟล่เอกสาร ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 ส.ค. 2560 : จ้างผลิตเอกสารประกอบงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 วงเงิน 206,400 บาท

จ้างผลิตเอกสารประกอบงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 วงเงิน 206,400 บาท

22 ส.ค. 2560 : สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็กฯ (บ้านขจร) จำนวน 1 แห่ง

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็กฯ (บ้านขจร) จำนวน 1 แห่ง

22 ส.ค. 2560 : จ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มติชน วงเงิน 120,000 บาท

จ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มติชน วงเงิน 120,000 บาท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ