รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

14 มิ.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 มิ.ย. 2561 : ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ "วัยอันตราย เด็กกล้าดี" จำนวน 17 ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2561 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

12 มิ.ย. 2561 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตฯ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตฯ

11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์โครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์โครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะและได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,545,600 บาท

9 พ.ค. 2561 : ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมฯ

ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการ จัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก วงเงิน งปม. 1,545,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

10 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

5 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มี.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

เรื่อง วิจัยแบบจำลองระบบเครือข่ายทางสังคมแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

20 มี.ค. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ