รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ภารกิจ

ภารกิจ

(๑) พัฒนาและส่งเสริม นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการพัฒนาศักยภาพ    

และการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตามพันธกรณี ความตกลง 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนและองค์กรเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาและจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี การให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(๕) สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่เด็กที่พึงได้รับ รวมถึงประสาน ส่งต่อ ช่วยเหลือดูแลพัฒนา และบำบัดฟื้นฟูในสถานรองรับเด็ก

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(๖) จัดบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ความรู้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๗) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถานพัฒนาเด็กและเยาวชนอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ