รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายเพ็ชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายเพ็ชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายอนุชา กาลอินทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายอนุชา กาลอินทร์ เกิดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายธนากร ทะเลธาร ข่าวเด่น

เด็กชายธนากร ทะเลธาร เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อายุ ๑ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายวัชรพร ประทุมมา ข่าวเด่น

เด็กชายวัชรพร ประทุมมา เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ อายุ ๔ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก ข่าวเด่น

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว เกิดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง ข่าวเด่น

เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ อายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงนิภาดา กิจจา ข่าวเด่น

เด็กหญิงนิภาดา กิจจา เกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๗ ปี ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงจันจิรา กิจจา ข่าวเด่น

เด็กหญิงจันจิรา กิจจา เกิดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๖ ปี ปัจจุบันอายุ ๘ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง ข่าวเด่น

เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง เกิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงสุภัสสรา ปทุมสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุภัสสรา ปทุมสกุล เกิดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๗๓๓๔

8 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

8 ก.พ. 2562 : เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน ๑๘ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

5 ก.พ. 2562 : เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัจฉรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ