รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

29 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี อายุ ๑ เดือนเศษ มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ สามารถติดต่อที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เลขที่ ๗๘/๙ หมู้ ๑ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๓ - ๖๘๑๕, ๐๒ ๖๘๓ - ๔๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๗๓๓๔

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ ปีปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน หากผู้ใด เป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด ข่าวเด่น

เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายอนิรุทน์ กันสาย ข่าวเด่น

เด็กชายอนิรุทน์ กันสาย เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร ข่าวเด่น

เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๓ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงธิดารัตน์ ใยเทศ ข่าวเด่น

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใยเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข ข่าวเด่น

เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายสมิทธิ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสมิทธิ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายมีบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายมีบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายวีรภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายวีรภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ