รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

10 ก.ค. 2562 : เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง ข่าวเด่น

เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

21 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร ข่าวเด่น

เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายกิตินันท์ ศรีอุทธา ข่าวเด่น

เด็กชายกิตินันท์ ศรีอุทธา เกิดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น ข่าวเด่น

เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี

เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอามีเนาะ เงาะ ข่าวเด่น

เด็กหญิงอามีเนาะ เงาะ เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอภิรดี เจ๊ะแอ (ได้เลิศ) ข่าวเด่น

เด็กหญิงอภิรดี เจ๊ะแอ (ได้เลิศ) เกิดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๒ ปี ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน ข่าวเด่น

เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายมิ่งขวัญ วณิชวงศา ข่าวเด่น

เด็กชายมิ่งขวัญ วณิชวงศา เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๓ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครอง ของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง ข่าวเด่น

เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

17 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอุรัสยา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงอุรัสยา (ชื่อตั้ง) เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอมรรัตน์ แสงอรุณ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ,๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒๙ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ,๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 มิ.ย. 2562 : เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน ๒ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ