รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

15 พ.ย. 2561 : เด็กชายธีรพงษ์ รบศรี ข่าวเด่น

เด็กชายธีรพงษ์ รบศรี เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทาง มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ต่อมามารดาของเด็กได้เสียชีวิต หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงวรรณวริน ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวรรณวริน ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในห้องน้ำวัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

24 ต.ค. 2561 : เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ ข่าวเด่น

เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ เกิดวันที่ ๑๙ กุมพันธ์ ๒๕๕๖ อายุ ๕ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวทราย สงวนปรางค์ อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เลขที่ ๒๘๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ , ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

24 ต.ค. 2561 : เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จัก บิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 ต.ค. 2561 : เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญศักดิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญศักดิ์ เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อายุ ๒ ปี ๔ เดือน มารดาชื่อนางสาวนริศรา เจริญศักดิ์ บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตร หลานของตน หรือรู้จักมารดา ของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 ต.ค. 2561 : เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง ข่าวเด่น

เด็กหญิงรัตนมน นาหัวดง เกิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวบังอร หัวดง บ้านเลขที่ ๒๔๘ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้ง หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตร หลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์หญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 ต.ค. 2561 : เด็กชายพัชรพล ทวีปัญญากุล (ชื่อตั้ง – สกุลตั้งให้ ข่าวเด่น

เด็กชายพัชรพล ทวีปัญญากุล (ชื่อตั้ง – สกุลตั้งให้) เกิดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บ้านพักคนงานไม่มีเลขที่ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์ชายบ้านศรีธรรมราช เลขที่ ๑๙๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

19 ต.ค. 2561 : เด็กชายสิงหราช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสิงหราช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ อายุ ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ห้องน้ำที่ปั้มน้ำมัน ปตท.ปาลัส หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงสิริรัตน์ เกิดสุผล ข่าวเด่น

ด็กหญิงสิริรัตน์ เกิดสุผล เกิดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อายุ ๒ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวมนตรา พึ่งอ้น อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๗๔/๑๔ ซอยบรมบรรพต แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บิดาเด็กชื่อนายธรรมศักดิ์ เกิดสุผล อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๙/๕ ซอยชัยวัฒน์ แขวงบางค้อเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทสาเหตุเนื่องจาก มารดามีอาการทางจิต บิดาไม่มีความพร้อมในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก จึงขอฝากไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาไม่สามารถติดต่อกับบิดาของเด็กได้

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงชุติกาญจน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชุติกาญจน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อายุ ๒ ปี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกนำมาทอดทิ้งบริเวณริมถนนดำเนินฯ – ดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายเรืองฤทธิ์ แซ่อื้อ ข่าวเด่น

เด็กชายเรืองฤทธิ์ แซ่อื้อ เกิดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวแพนฟ้า จันทะคันสอน อยู่ประเทศลาว บิดาชื่อนายทวี แซ่อื้อบ้านเลขที่ ๒๗/๖๔ หมู่ที่ ๓ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกบิดามารดาทอดทิ้ง ไม่สามารถติดต่อกับบิดามารดาเด็กได้

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน ๕ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะบริเวณเยื้องทางเข้าโรงแรมพักอุ่น ริมถนนสายพระพุทธบาท – หนองโดน อำเภอพระพุธบาท จังหวัดสระบุรี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายทักษ์ดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายทักษ์ดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒๒ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพญาบาลศิรินธร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณภายในห้องน้ำ วัดมหาบุศย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายกฤตชญา บุญภา ข่าวเด่น

เด็กชายกฤตชญา บุญภา เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนัฐกานต์ บุญภา บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองทันน้ำอุ่น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายฐิติพัฒน์ แก้วสะแสน ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุจากมารดาทอดทิ้งให้เด็ก อยู่กับบิดาเลี้ยงเพียงลำพังซึ่งมีพฤติกรรมติดสุราและเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประกอบกับบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อ

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายณัฐพล อาสายุทธ ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐพล อาสายุทธ เกิดวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๓๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อ นางสาวรจนา ยี่ภู่ อายุ ๑๘ ปี บิดาชื่อนายณัฐพงษ์ อาสายุทธ อายุ ๑๘ ปี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงขอฝากเด็กไว้ชั่วชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ