รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงลัณธิดา ญาติคอนบุรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงลัณธิดา ญาติคอนบุรี เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุประมาณ ๒ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวสุพรรณี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา เกิดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๙ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวนุชรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ ๑ กรุงเทพฯ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงศิริคิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงศิริคิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อายุประมาณ ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวิน (สัญชาติกัมพูชา) มารดาเด็กชื่อนางสาวคิน (สัญชาติกัมพูชา) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรสาคร

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายดวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายดวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายพชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายพชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงพิจิตรา รัตนพันธุ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงพิจิตรา รัตนพันธุ์ เกิดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันอายุประมาณ ๙ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธนวัฒน์ มารดาเด็กชื่อนางสาวสุภาพร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงไอลดา ขันดี ข่าวเด่น

เด็กหญิงไอลดา ขันดี เกิดวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ เดือน บิดาเด็กชื่อนายประยูร มารดาเด็กชื่อนางสาวอุบล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงณัฐธิดา แกระกระโทก ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัฐธิดา แกระกระโทก เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปัจจุบันอายุประมาณ ๗ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายชาตรี มารดาเด็กชื่อนางสาวจิระวัล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้อื่น

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายฑีฆายุ บุษมงคล ข่าวเด่น

เด็กชายฑีฆายุ บุษมงคล เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธีรวัฒน์ มารดาเด็กชื่อนางสาวบุรยา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงพีรดา ศรีเรือง ข่าวเด่น

เด็กหญิงพีรดา ศรีเรือง เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๕ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาว พีรกานต์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายทศวรรษ เพ็ชรศรี ข่าวเด่น

เด็กชายทศวรรษ เพ็ชรศรี เกิดวันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดาเด็ก มารดาเด็กชื่อนางสาวสกุลรัตน์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กหญิงขวัญชนก เหรา ข่าวเด่น

เด็กหญิงขวัญชนก เหรา เกิดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๔ เดือน บิดาเด็กชื่อนายขวัญ มารดาเด็กชื่อนางสาวสมรัก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายนิรุตติ์ มารดาเด็กชื่อนางสาวนราพรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายธีรชล กะราม ข่าวเด่น

เด็กชายธีรชล กะราม เกิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธีรศักดิ์ มารดาเด็กชื่อนางสาวกรรณิการ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายนนท์ธวัช พร้าวไธสง ข่าวเด่น

เด็กชายนนท์ธวัช พร้าวไธสง เกิดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวนันทนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ