รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงโชคกุมาร สายทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงธิดารัตน์ ใยเทศ ข่าวเด่น

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใยเทศ เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข ข่าวเด่น

เด็กหญิงคริสรา คีรีพาสุข เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายสมิทธิ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสมิทธิ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายมีบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายมีบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายวีรภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายวีรภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายเพ็ชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายเพ็ชร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

10 เม.ย. 2562 : เด็กชายอนุชา กาลอินทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายอนุชา กาลอินทร์ เกิดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายธนากร ทะเลธาร ข่าวเด่น

เด็กชายธนากร ทะเลธาร เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อายุ ๑ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายวัชรพร ประทุมมา ข่าวเด่น

เด็กชายวัชรพร ประทุมมา เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ อายุ ๔ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก ข่าวเด่น

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว เกิดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง ข่าวเด่น

เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ อายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

6 มี.ค. 2562 : เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ