รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เงางาม ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เงางาม เกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี สาเหตุเนื่องจากมารดายังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก และต้องการประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็ก ได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายปิยะพร ศิวโมกธรรม ข่าวเด่น

เด็กชายปิยะพร ศิวโมกธรรม เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๓ เดือน ๑๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายธันวา อ่วมวัน ข่าวเด่น

เด็กชายธันวา อ่วมวัน เกิดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๕ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งไม่มีรายได้ จึงขอฝากเด็กไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็ก ได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายจารุพิชญ์ อัถมี ข่าวเด่น

เด็กชายจารุพิชญ์ อัถมี เกิดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๓ เดือน ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๙ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลนวมินทร์ ๑ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายสงกรานต์ ลั่นทมทอง ข่าวเด่น

เด็กชายสงกรานต์ ลั่นทมทอง เกิดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๖ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบกับมารดามีประวัติการใช้สารเสพติด หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงถิรพุทธ อัฐเนตร ข่าวเด่น

เด็กหญิงถิรพุทธ อัฐเนตร เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๒ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๖ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบ้านา จังหวัดนครนายก หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายกฤตภาส ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกฤตภาส ไม่ทราบนามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ปรากฏข้อมูล แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางขึ้นวัดเขาพระครู หมู่ที่ ๓ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ ข่าวเด่น

เด็กชายทศพล สิงห์ยะบุศย์ เกิดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงสิราวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิราวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ปรากฏข้อมูล แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเข้าวัดไผ่ตัน โดยไม่ปรากฏเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

26 ธ.ค. 2561 : เด็กชายไม่ทราบชื่อ ข่าวเด่น

เด็กชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 20 วัน น้ำหนักแรกเกิด 2,310 กรัม ผิวขาวใบหน้ากลม สุขภาพแข็งแรง เด็กถูกทอดทิ้งบริเวณกลางตลาดพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันเด็กยังอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลตำรวจ และรอส่งต่อเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดต่อไป หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

24 ธ.ค. 2561 : เด็กหญิงบุณยาพร (ไม่ทราบนามสกุล) ข่าวเด่น

เด็กหญิงบุณยาพร (ไม่ทราบนามสกุล) เกิดประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ ปี ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๘ เดือน มารดาชื่อนางสาวเต เต อู บ้านเลขที่ ๘๔/๒๑ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

24 ธ.ค. 2561 : เด็กชายเอกรัฐ บุตรสาร ข่าวเด่น

เด็กชายเอกรัฐ บุตรสาร เกิดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครอง ของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

24 ธ.ค. 2561 : เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสม ข่าวเด่น

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสม เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

24 ธ.ค. 2561 : เด็กหญิงสิริโฉมสกุล พุฒบุรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิริโฉมสกุล พุฒบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

24 ธ.ค. 2561 : เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี ข่าวเด่น

เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ