รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร ข่าวเด่น

เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี บิดาเด็กชื่อนายชาญชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวปรารถนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายรพีทร หาดสูง ข่าวเด่น

เด็กชายรพีทร หาดสูง เกิดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายประสงค์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวกนกวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ ข่าวเด่น

เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอมร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสมพร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุเนื่องจากไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายอาม (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอาม (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเล็ก ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเมย์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลนครปฐม

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแนน ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ ข่าวเด่น

เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายศักดิ์ชัย ส่วนมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายณัฏฐกานต์ สืบจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายณัฏฐกานต์ สืบจันทร์ เกิดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสุราษฎร์ ส่วนมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา ข่าวเด่น

เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กชื่อนายรุ่ง ส่วนมารดาเด็กชื่อนางรัศมี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

8 ธ.ค. 2563 : เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา ข่าวเด่น

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายก่ำ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวรสสุคนธ์ (เสียชีวิต) สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

11 พ.ย. 2563 : เด็กชายธนพล ประจิมทิศ ข่าวเด่น

เด็กชายธนพล ประจิมทิศ เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสำราญ ส่วนบิดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ตรวจสอบพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสกับนายวิรัตน์ ซึ่งเดินทางไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันยังไม่กลับมา

11 พ.ย. 2563 : เด็กชายธาดา สุลัยวรรณ์ ข่าวเด่น

เด็กชายธาดา สุลัยวรรณ์ เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล

8 ต.ค. 2563 : เด็กชายชนกันต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายชนกันต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๒ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ

8 ต.ค. 2563 : เด็กหญิงจิณณพัต (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงจิณณพัต (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะนำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

8 ต.ค. 2563 : เด็กชายม่อง พิว ข่าวเด่น

เด็กชายม่อง พิว เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางเพียว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะนำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

8 ต.ค. 2563 : เด็กชายภาณุพงศ์ โมราศิลป์ ข่าวเด่น

เด็กชายภาณุพงศ์ โมราศิลป์ เกิดวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๔ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเกรียงไกร มารดาเด็กชื่อนางสาววรรณฤดี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ บิดามารดาเด็กฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราว ภายหลังไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ