รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

21 ม.ค. 2562 : เด็กชายพุฒิพงษ์(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายพุฒิพงษ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน ๒๐ วันหากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

10 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๓ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณศาลาพักผ่อนริมสนามหญ้าภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงปุญญิสา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปุญญิสา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๗ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

8 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำภา เกิดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์นอกสมรสและอยู่ในวัยเรียน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์หญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

8 ม.ค. 2562 : เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข ข่าวเด่น

เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข เกิดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กถูกสามีทอดทิ้ง ประกอบกับมารดาเด็กเป็นผู้พิการทางสายตา ซึ้งได้พักอาศัยอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างในซอยเคหะร่มเกล้า หากผู้ใดเป็นเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม ข่าวเด่น

เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๐ เดือนปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๗ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้ง บิดาต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะชั่วคราว ต่อบิดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา ข่าวเด่น

เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๖ เดือน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ ข่าวเด่น

เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน สาเหตุเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงขอแจ้งความประสงค์มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงวริศรา เหมกรณ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงวริศรา เหมกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ๒๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๔ เดือน สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงฝากเด็กไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ภายหลังบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายวีระศักดิ์ นาระกุล ข่าวเด่น

เด็กชายวีระศักดิ์ นาระกุล เกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู และมารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ฯ เป็นการชั่วคราวภายหลังมารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดาของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายภพธร สนเผือก ข่าวเด่น

เด็กชายภพธร สนเผือก เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู มีฐานะยากจนแจ้งความประสงค์ขอมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงกิมลั้ง ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงกิมลั้ง ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายวรวิทย์ จินดาสฤษดิ์ไพศาล ข่าวเด่น

เด็กชายวรวิทย์ จินดาสฤษดิ์ไพศาล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีครอบครัวให้การช่วยเหลือจึงขอยกมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กหญิงอานันภา สุดสีดา ข่าวเด่น

เด็กหญิงอานันภา สุดสีดา เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทาง จึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

4 ม.ค. 2562 : เด็กชายภานุพงษ์ ซิบเข ข่าวเด่น

เด็กชายภานุพงษ์ ซิบเข เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี สาเหตุเนื่องจากบิดาทอดทิ้งเด็กให้อยู่กับมารดา ต่อมามารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ