รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายทศวรรษ เพ็ชรศรี ข่าวเด่น

เด็กชายทศวรรษ เพ็ชรศรี เกิดวันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดาเด็ก มารดาเด็กชื่อนางสาวสกุลรัตน์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กหญิงขวัญชนก เหรา ข่าวเด่น

เด็กหญิงขวัญชนก เหรา เกิดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๔ เดือน บิดาเด็กชื่อนายขวัญ มารดาเด็กชื่อนางสาวสมรัก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายนิรุตติ์ มารดาเด็กชื่อนางสาวนราพรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายธีรชล กะราม ข่าวเด่น

เด็กชายธีรชล กะราม เกิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธีรศักดิ์ มารดาเด็กชื่อนางสาวกรรณิการ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายนนท์ธวัช พร้าวไธสง ข่าวเด่น

เด็กชายนนท์ธวัช พร้าวไธสง เกิดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวนันทนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายนันทกร พร้าวไธสง ข่าวเด่น

เด็กชายนันทกร พร้าวไธสง เกิดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวนันทนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายคณวัตร เครือดี ข่าวเด่น

เด็กชายคณวัตร เครือดี เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวันเฉลิม มารดาเด็กชื่อนางรัตนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กหญิงมิตรสิมี เครือดี ข่าวเด่น

เด็กหญิงมิตรสิมี เครือดี เกิดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอายุประมาณ ๘ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวันเฉลิม มารดาเด็กชื่อนางรัตนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กหญิงพัชรินทร์ พึบขุนทด ข่าวเด่น

เด็กหญิงพัชรินทร์ พึบขุนทด เกิดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอายุประมาณ ๗ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเสน่ห์ มารดาเด็กชื่อนางสาวบังอร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ยาง ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ยาง เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาชื่อนางสาวณัฐชญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สาเหตุเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง นำส่งโดยสถานรับจ้างเลี้ยง

6 ส.ค. 2563 : เด็กหญิงกชกร อุปแก้ว ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชกร อุปแก้ว เกิดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ อายุประมาณ ๘ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสงกรานต์ มารดาเด็กชื่อนางสาวกัลยา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สาเหตุเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

6 ส.ค. 2563 : เด็กชายญณันธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายญณันธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ ปี บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ สาเหตุเด็กถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

22 มิ.ย. 2563 : เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดาเด็ก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สาธารณะ เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

22 มิ.ย. 2563 : เด็กชายอโนชา หอมจิตร ข่าวเด่น

ด็กชายอโนชา หอมจิตร เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๓ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายทรงศักดิ์ มารดาชื่อนางสาวดาวเรือง เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

22 มิ.ย. 2563 : เด็กหญิงมลฤดี อินทร์สุข ข่าวเด่น

เด็กหญิงมลฤดี อินทร์สุข เกิดวันที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสาคร มารดาเด็กชื่อนางสาวนิรมล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ