รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

12 ม.ค. 2564 : เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาชื่อนายนฤพล ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววรรณา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายวสิน วันดี ข่าวเด่น

เด็กชายวสิน วันดี เกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายพิสิษฐ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเครือฟ้า เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กต้องโทษ ส่วนมารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายพงศธร สมหวัง ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร สมหวัง เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอดิศักดิ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวกุลธิดา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สาเหตุเนื่องไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ ข่าวเด่น

เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ เกิดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายคมสันต์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวประภัสตรา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร ข่าวเด่น

เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี บิดาเด็กชื่อนายชาญชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวปรารถนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายรพีทร หาดสูง ข่าวเด่น

เด็กชายรพีทร หาดสูง เกิดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายประสงค์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวกนกวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ ข่าวเด่น

เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอมร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสมพร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุเนื่องจากไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายอาม (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอาม (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเล็ก ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเมย์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลนครปฐม

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแนน ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ ข่าวเด่น

เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายศักดิ์ชัย ส่วนมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายณัฏฐกานต์ สืบจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายณัฏฐกานต์ สืบจันทร์ เกิดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสุราษฎร์ ส่วนมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว

8 ธ.ค. 2563 : เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา ข่าวเด่น

เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กชื่อนายรุ่ง ส่วนมารดาเด็กชื่อนางรัศมี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

8 ธ.ค. 2563 : เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา ข่าวเด่น

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายก่ำ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวรสสุคนธ์ (เสียชีวิต) สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

11 พ.ย. 2563 : เด็กชายธนพล ประจิมทิศ ข่าวเด่น

เด็กชายธนพล ประจิมทิศ เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสำราญ ส่วนบิดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ตรวจสอบพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสกับนายวิรัตน์ ซึ่งเดินทางไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันยังไม่กลับมา

11 พ.ย. 2563 : เด็กชายธาดา สุลัยวรรณ์ ข่าวเด่น

เด็กชายธาดา สุลัยวรรณ์ เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ