รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

17 ส.ค. 2564 : เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา ข่าวเด่น

เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวปิยธิดา ส่วนบิดาเด็ก ไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิต ส่วนญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประกอบกับบิดาเด็กในสูติบัตรปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเด็ก และไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง) เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็ก และเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่) ข่าวเด่น

เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่) เกิดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็ก และเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงธนันชิตา แก่นนาค ข่าวเด่น

เด็กหญิงธนันชิตา แก่นนาค เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายประสิทร์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวณัฐสุดา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงวาสนา ศักดานุวัฒน์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงวาสนา ศักดานุวัฒน์ เกิดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสหรัฐ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววิไลวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงนรีรัตน์ แซ่โค้ว ข่าวเด่น

เด็กหญิงนรีรัตน์ แซ่โค้ว เกิดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสาวลักษณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กชายธีร์ธันวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายธีร์ธันวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดาของเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประสานอก ข่าวเด่น

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประสานอก เกิดวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวดาวเรือง ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นำส่งโดยโรงพยาบาลขอนแก่น สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงประกายฟ้า ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงประกายฟ้า ไม่มีนามสกุล เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ปัจจุบันอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน มารดาชื่อนางเพียว ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

20 ก.ค. 2564 : เด็กชายรัชชานนท์ วงค์จันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์จันทร์ เกิดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี บิดาชื่อนายลัคกี้ มารดาชื่อนางสาวณัฐมล สาเหตุเนื่องจากมารดาฝากชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงประภัสสร มะปราง ข่าวเด่น

เด็กหญิงประภัสสร มะปราง เกิดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑๑ เดือน มารดาชื่อนางสาวปนัดดา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงภรรณศร โพธิ์จันทึก ข่าวเด่น

เด็กหญิงภรรณศร โพธิ์จันทึก เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวจันทราพร ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาประสงค์ยกมอบ แต่มารดาไม่มีหลักฐานแสดงตน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กชายชยพัทธ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายชยพัทธ์ (ชื่อตั้ง) เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจาก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

30 มิ.ย. 2564 : เด็กชายธนากร ทะเลธาร ข่าวเด่น

เด็กชายธนากร ทะเลธาร เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี มารดาชื่อนางสาวชนิภา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

30 มิ.ย. 2564 : เด็กชายเอกชัย (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายเอกชัย (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายต้อม (เสียชีวิต) มารดาชื่อนางสาวมอญ สาเหตุเนื่องจาก มารดาประสงค์ยกมอบบุตรให้กรมฯ โดยเด็ดขาด ไม่สามารถติดตามญาติได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยมารดาเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ