รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

10 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒๙ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ,๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 มิ.ย. 2562 : เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน ๒ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงมรกต บรรจงอักษร ข่าวเด่น

เด็กหญิงมรกต บรรจงอักษร เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวมัทรี บรรจงอักษร อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายอภิเดช พวงทอง ข่าวเด่น

เด็กชายอภิเดช พวงทอง เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงซู ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงซู ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายมานะ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายมานะ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายเนา ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายเนา ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑๐ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายสุภกร ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสุภกร ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงน้ำเพ็ชร์ เกตุเพรช ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำเพชร์ เกตุเพชร เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน ๔ วัน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายเมย์ ขั้น นาย ข่าวเด่น

เด็กชายเมย์ ขั้น นาย เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๙ วันปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ๙ วัน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายธวัชชัย หานทวงศ์ ข่าวเด่น

เด็กชายธวัชชัย หานทวงศ์ เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ๓ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

13 พ.ค. 2562 : เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

13 พ.ค. 2562 : เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๔ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววดี สิทธิรักษ์ ส่วนบิดาเด็กชื่อนายสุชาติ จันดาเพ็ง หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

29 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี อายุ ๑ เดือนเศษ มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ สามารถติดต่อที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เลขที่ ๗๘/๙ หมู้ ๑ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๓ - ๖๘๑๕, ๐๒ ๖๘๓ - ๔๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ