รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงชาลิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๕ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางวิจิตร เพาะทรัพย์ บ้านเลขที่ ๒๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับ ตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กชายเทพทัต (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๗ เดือน ๑ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกวางทิ้งไว้ในถุงดำข้างถังขยะ บริเวณหน้าสถานีรถโดยสารประจำทางรุ่งเรืองทัวร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงฐิติกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๗ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ภายในห้องน้ำวัดม่วงขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑๐ เดือน ๑๑ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงทิพรดา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล)

เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำตลาดพรชัย ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ปัจจุบัน อายุ ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงธัญรดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๘ เดือน ๑๕ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับ นายมนูญ แสนสิงห์ และนางสาวจิตต์ฤดี ภูฆัง ที่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๔ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อ ได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงพชิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุประมาณ ๑ เดือน ๑๔ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ศาลารอรถบริเวณหน้าวัดพุทธบวร ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จัก บิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กชายวรรณ ไม่มีนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๕ เดือน ๑๗ วัน บิดาชื่อนายลี มา สัญชาติกัมพูชา มารดาชื่อนางลิ - สัญชาติกัมพูชา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงนันทิมา พระวงค์

เกิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๒ ปี บิดาชื่อนายยศ พระวงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มารดาชื่อ นางสาวเจนจิรา สิงห์งาม อยู่บ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจากเด็กถูกทำร้ายร่างกายจากบิดามารดา และทอดทิ้งเด็กไว้ในห้องเช่าเพียงลำพัง ต่อมาบิดาและมารดาเด็กมาติดต่อ สถานสงเคราะห์ฯ และขาดการติดต่อไป ปัจจุบัน อายุประมาณ ๕ ปี ๗ เดือน นำส่งโดยศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดา ของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงสุชานันท์ ทุระพล (ลิเดีย)

เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๘ เดือน ๒๓ วัน บิดาชื่อนายกำชัย ทุระพล อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๓/๓๙ ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มารดาชื่อนางสาวสุรัตน์ เพชรบุรี อยู่บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ขอฝากไว้ชั่วคราว จากการตรวจสอบประวัติการเข้าเยี่ยมเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูลการเข้าเยี่ยมเด็กของบิดามารดาเด็กแต่อย่างใด นำส่งโดยกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดา ของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงพรใจ สว่างใจ

เกิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๘ เดือน ๒๔ วัน บิดาชื่อ นายสว่างอารมณ์ สว่างใจ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖/๑๗ ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มารดาชื่อ นางสาวยุบล ตุ้มเพ็ชร อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒ ถนนหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง ไว้กับนางโม ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติพม่า บ้านเลขที่ ๑๘๑/๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นำส่งโดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กชายจิรายุ โรปริรัมย์

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ๒๓ วัน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาวมณี โรปริรัมย์ อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเด็กติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน อายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กชายคณาธิป รัตนวงษ์ (แฝดพี่)

เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ๕ วัน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาววิชุดา รัตนวงษ์ อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กชายคณาภัทร รัตนวงษ์ (แฝดน้อง)

เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ๕ วัน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาววิชุดา รัตนวงษ์ อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงเตชินี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ ปี ๓ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางสาวส้มผิว ถาวรมงคล อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบัน อายุ ๒ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

22 พ.ค. 2560 : เด็กหญิงสุคนเทีย อ๊ก

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๒๐ วัน บิดาชื่อ นายทร อ๊ก อายุ ๒๐ ปี ไม่ทราบที่อยู่ มารดาชื่อ นางนี อ๊ก อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๖/๖ หมู่ ๕ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเด็กไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่หอผู้ป่วยกุมารเวช โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐๒ ๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ