รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายธนวรรธน์ ชูโชค

เด็กชายธนวรรธน์ ชูโชค เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน ร เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาแยกทางกับบิดา โดยมารดาติดเชื้อHIV

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายธนกฤษ ชูโชค

เด็กชายธนกฤษ ชูโชค เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาแยกทางกับบิดา โดยมารดาติดเชื้อHIV

2 เม.ย. 2561 : เด็กหญิงชีวาพร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงชีวาพร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ๑๑ วัน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณสวนลำไย ใกล้ชายแดนไทย-พม่า บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และไม่สามารถติดต่อมารดาบิดาและญาติของเด็กได้

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายวันใหม่(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายวันใหม่ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ๒๔ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งบนพงหญ้าข้างทางหลังโรงเรียนบ้านเหล่าหมู่ที่ ๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

2 เม.ย. 2561 : เด็กหญิงสุพัตรา กระจกทอง

เด็กหญิงสุพัตรา กระจกทอง เกิดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากมารดาฝากบุตรไว้ชั่วคราวและต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อ

2 เม.ย. 2561 : เด็กหญิงปราญชลี สุมนานนท์

เด็กหญิงปราญชลี สุมนานนท์ เกิดวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน ข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุเนื่องจาก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ข้างบ้าน ไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้

2 เม.ย. 2561 : เด็กชายปารัช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายปารัช (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน ๖ วัน บิดามารดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในถังขยะซอยเพชรเกษม ๑๑๔ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

2 เม.ย. 2561 : เด็กหญิงรมิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงรมิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน ๑๙ วัน บิดามารดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งไว้หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค

7 มี.ค. 2561 : เด็กหญิงปิยะมาศ ปทุมสกุล

เด็กหญิงปิยะมาศ ปทุมสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๒๘ วัน อายุปัจจุบัน ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนกิโลเมตรที่ ๔ ถนนวารินชำราบ - พิบูลมังสาหารตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดเกี่ยวกับเด็ก

7 มี.ค. 2561 : เด็กชายภูตะวัน สุขรินทร์

เด็กชายภูตะวัน สุขรินทร์ เกิดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรัตน์ สุขรินทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๕ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บิดาไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ และขาดการติดต่อ ซึ่งญาติไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจำนวนมาก และครอบครัวมีฐานะยากจน

7 มี.ค. 2561 : เด็กชายสิงหา สอนสุข

เด็กชายภูตะวัน สุขรินทร์ เกิดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวจิราภรณ์ สอนสุข อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากมารดาฝากบุตรไว้ชั่วคราว และต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อ

7 มี.ค. 2561 : เด็กหญิงชนิพร สิงห์สี

เด็กหญิงชนิพร สิงห์สี เกิดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนัทยา สิงห์สี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตาก บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยโรงพยาบาลบางละมุง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลบางละมุง และไม่สามารถติดต่อมารดาและญาติของเด็กได้

7 มี.ค. 2561 : เด็กชายศตคุณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายศตคุณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทิ้งอยู่ในกะละมังพลาสติกวางไว้ที่หน้าศาลพระภูมิอาคารธนพรอะพาร์ตเมนต์ เลขที่ ๑ ซอยเรวดี ๑๗ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

31 ม.ค. 2561 : เด็กชายอนาวิน สุดวัน หรือเด็กชายโอ๊ค ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ๑ ปี ๑ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงในบ้านพักเลขที่ ๑๕๕ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง อำเภอสะพานสูง กรุงเทพมหานะคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ มารดาชื่อนางสาวมัณฑนา สุดวัน อายุ ๒๘ ปี ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล

31 ม.ค. 2561 : เด็กชายศิรวิทย์ ทาเอื้อ

เกิดวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ อายุประมาณ ๖ ปี ๑ เดือน เข้ารับ การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ (ขณะนั้น) สาเหตุเนื่องจากบิดาเสียชีวิต เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย มารดาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ฝากบุตรไว้ในสถานสงเคราะห์ฯ เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันมารดาเด็กขาดการ ติดต่อเป็นระยะเวลานาน ข้อมูลปรากฏมารดาชื่อ นางสาวศิริรัตน์ ทาเอื้อ อายุ ๓๘ ปี ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ