รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายพงศกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายพงศกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อ นายทศพล มารดาชื่อ นางสาวสอนสะหวัน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลัง คลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายบุญนิมิต ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายบุญนิมิต ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายชัยนันท์ แก้วโภคา ข่าวเด่น

เด็กชายชัยนันท์ แก้วโภคา เกิดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุวนันท์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

18 มี.ค. 2564 : เด็กหญิงอภัสรา ยศบุญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงอภัสรา ยศบุญ เกิดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี มารดาชื่อนางสาวสมร สาเหตุเนื่องจากบิดาแจ้งความประสงค์ยกมอบบุตรให้โดยเด็ดขาด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

18 มี.ค. 2564 : เด็กหญิงปานรัตน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงปานรัตน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงจารีรัตน์ บุญมั่น ข่าวเด่น

เด็กหญิงจารีรัตน์ บุญมั่น เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรัตนาภรณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายพุทโธ แดงดารา ข่าวเด่น

เด็กชายพุทโธ แดงดารา เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสิด มารดาเด็กชื่อนางรุ้ง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายพิชิตชัย พันทะวงศ์ ข่าวเด่น

เด็กชายพิชิตชัย พันทะวงศ์ เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑ เดือน บิดาชื่อนายบุญรอด มารดาชื่อนางสาววิภาพรรณ สาเหตุเนื่องจากบิดาและมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงรัชดา รักไทย ข่าวเด่น

เด็กหญิงรัชดา รักไทย เกิดวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวลัดดาภรณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลศิริราช

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงนพรดา สิทธิ ข่าวเด่น

เด็กหญิงนพรดา สิทธิ เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๗ เดือน มารดาชื่อนางสาวหญิง ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงกนกชนม์ ฉัตรมงคลบุญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกนกชนม์ ฉัตรมงคลบุญ เกิดวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายรัชพล มารดาชื่อนางสาวนาตยา สาเหตุเนื่องจากบิดาและมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายอธิพงศ์ จันทราเพ็ญ ข่าวเด่น

เด็กชายอธิพงศ์ จันทราเพ็ญ เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๖ เดือน บิดาชื่อนายเอกราช มารดาชื่อนางสาวหนึ่งฤทัย สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายธนพล ชัยตรีกาล ข่าวเด่น

เด็กชายธนพล ชัยตรีกาล เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวทัชชกร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กจึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราวแต่ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายณัฐกรณ์ สำราญจิตต์ ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐกรณ์ สำราญจิตต์ เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวจิราพร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราวแต่ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายปัณณธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายปัณณธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆเกี่ยวกับตัวเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ