รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายทั่วไป

กฎหมายทั่วไป

ร่างกฎกระทรวงการประกาศเกียรติคุณ และการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. .... (Size 108.61 KB)
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 (Size 44.71 KB)
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (Size 170.08 KB)
กฏกระทรวง-ดย1พย59 (Size 69.19 KB)
คำสั่ง ดย.ที่ 55-2560 ลงวันที่ 23 ม.ค. 60 (Size 12.38 KB)
กฎกระทรวง ดย. ประกาศราชกิจจา 1 พ.ย. 59 (Size 69.37 KB)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (Size 154.3 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (Size 142.34 KB)
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (Size 91 KB)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (Size 112.47 KB)
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555 (Size 142.87 KB)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 69.29 KB)
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๕๒๒/๒๕๕๙ (Size 374.34 KB)

การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแแทน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ