รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ดย.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ดย.

กฏหมายคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (Size 200.02 KB)
กฏกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (Size 1.43 MB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (Size 109.08 KB)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (Size 85.24 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Size 167.92 KB)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (Size 309.66 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (Size 110.9 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (Size 1.62 MB)
ระเบียบการจ่าย การเก็บและการรักษาเงินบางประเภท ที่กรมประชาสงเคราะห์ได้รับ เนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสงเคราะห์ (Size 80.5 KB)
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 (Size 66.03 KB)
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 (Size 55.51 KB)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (Size 72.12 KB)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (Size 153.5 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 (Size )
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (พ.ศ.2551) (Size 57 KB)
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2551 (Size 61 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. 2551 (Size )
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 (Size )
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. 2551 (Size )
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ