รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
Untitled Document

กลุ่มวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ด้านเด็กและเยาวชนระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2558 จากฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,594 เรื่อง สามารถแบ่งหัวข้องานวิจัยที่ได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา พฤติกรรม สื่อ กระบวนการยุติธรรม และด้านการพัฒนา โดยแต่ละหัวข้อจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยจำแนกตามเนื้อหาการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิจัย แบ่งเป็น 6 กลุ่ม จำนวน 1,594 เรื่อง ดังนี้ 

ที่

หัวข้องานวิจัย

จำนวน

ที่

หัวข้องานวิจัย

จำนวน

 การอบรมเลี้ยงดู

 สื่อ

1

การอบรมเลี้ยงดู/กระทำผิด

45

29

อิทธิพลสื่อ

19

2

ถูกทอดทิ้ง

5

30

รู้เท่าทันสื่อ/การใช้สื่อ

17

3

วัฒนธรรม

15

31

การควบคุมสื่อ

8

4

การบริโภค

12

32

สื่อกับการพัฒนา

88

 การศึกษา/การพัฒนา

 กระบวนการยุติธรรม

5

การเรียน การสอน

59

33

การกระทำผิด

36

6

การอ่าน

6

 

1. การกระทำผิดซ้ำ

18

7

ปัญหาด้านการศึกษา

16

 

2. ปัจจัย สาเหตุกระทำผิด

34

8

กิจกรรมทางการศึกษา

33

 

3. การป้องกัน แก้ไข

9

9

การเล่นกีฬา

61

34

ความรุนแรง

14

10

วรรณกรรมเยาวชน

44

35

ชั้นพนักงานสอบสวน

31

11

กระบวนการเรียนรู้

20

36

ชั้นพนักงานอัยการ

3

12

การมีส่วนร่วมในชุมชน

60

37

ชั้นศาล

42

13

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

52

38

สถานพินิจ

 

14

การท่องเที่ยว/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

71

 

1. การบริหารงานของเจ้าหน้าที่

28

15

ศาสนา

33

 

2. การปรับตัวของเด็ก

27

16

คุณธรรม จริยธรรม

61

 

3. การดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟู

58

17

สำนึกความเป็นพลเมือง/จิตอาสา

17

 

4. การพัฒนา

26

18

การทำงาน

54

39

กฎหมาย

10

19

เศรษฐกิจพอเพียง

5

 ด้านการพัฒนา

 พฤติกรรม

40

นโยบาย/แผนการพัฒนา

18

20

การติดเกม

19

41

โครงการ/กิจกรรม

54

21

ค่านิยม

9

42

หลักสูตร

4

22

เพศ

25

43

รายงาน

15

23

เอดส์

28

44

ข้อมูลพื้นฐาน/สถิติ

24

24

สิ่งเสพติดมึนเมา

 

45

หน่วยงาน/เครือข่ายการพัฒนาเด็ก

69

 

1. ยาเสพติด

 

 

 

 

 

   1.1 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด

39

 

 

 

 

   1.2 ความผิดคดียาเสพติด

13

 

 

 

 

   1.3 การป้องกันและแก้ไข

69

 

 

 

 

2. การดื่มสุรา

10

 

 

 

 

3. การสูบบุหรี่

6

 

 

 

25

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน/เด็กแว้น

5

 

 

 

26

แหล่งสถานบันเทิง

5

 

 

 

27

สุขภาพจิต          

43

 

 

 

28

การออม

2

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ