รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุ่นที่ 1

วันที่ของกิจกรรม : 16 ก.ย. 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นประธานการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” รุ่นที่ 1 จากการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลโครงการฯ และทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ที่รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 25 เขต จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201609143026_1.jpgpic_20201609143026_2.jpgpic_20201609143026_3.jpgpic_20201609143027_4.jpgpic_20201609143027_5.jpgpic_20201609143027_6.jpgpic_20201609143028_7.jpgpic_20201609143028_8.jpgpic_20201609143028_9.jpgpic_20201609143029_10.jpgpic_20201609143029_11.jpgpic_20201609143030_12.jpgpic_20201609143030_13.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ