รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Sport for Development) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง “กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต”

วันที่ของกิจกรรม : 18 ธ.ค. 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก UNICEF จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Sport for Development) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง “กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่โค้ชกีฬา ครูพละ และบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 2. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 3. ด้านการจัดการอารมณ์ 4. ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา และ5. ด้านการวางแผนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูพละ และบุคลากรจากสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในเขตภาคกลาง จำนวน 10 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง สถานคุ

คลังภาพ (Gallery)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก UNICEF  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Sport for Development) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง “กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปากรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก UNICEF  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Sport for Development) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง “กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปาบรรยากาศการอบรมบรรยากาศการอบรมบรรยากาศการอบรมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ