รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรุ่นที่2 ครั้งที่3

วันที่ของกิจกรรม : 11 มิ.ย. 2561

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กเเละเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรุ่นที่2 ครั้งที่3 ณ.โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนรวมในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวภาคเหนือและภาคอีสานเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย.รวมทั้งสิ้น 41 คน

คลังภาพ (Gallery)
นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรนางสาวสาลินี วงศ์ทอง กลุ่มพัฒนาบุคลากรกล่าวรายงานผู้เข้าร่วมอบรมเเสดงความคิดเห็นพิธีมอบประกาศนียบัตรพิธีมอบประกาศนียบัตรพิธีมอบประกาศนียบัตรพิธีมอบประกาศนียบัตรถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ