รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น

วันที่ของกิจกรรม : 26 มิ.ย. 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแจ็สโซเทล กรุงเทพมหานคร นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น” ประจำปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนในความอุปการะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและมีความรู้ในการประเมินเบื้องต้น รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ สอดคล้องกับงานมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็กมากขึ้น ที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20192606104723_1.jpgpic_20192606104723_2.jpgpic_20192606104723_3.jpgpic_20192606104723_4.jpgpic_20192606104724_5.jpgpic_20192606104724_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ