รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”

วันที่ของกิจกรรม : 11 ม.ค. 2563

ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน “จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามวัย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วย เด็กในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เด็ก และผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” ในสถานรองรับสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 24 ราย การแสดงของเด็กในความอุปการะจากสถานสงเคราะห์ กิจกรรมบนเวที และ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201101143703_1.jpgpic_20201101143703_2.jpgpic_20201101143703_3.jpgpic_20201101143704_4.jpgpic_20201101143704_5.jpgpic_20201101143704_6.jpgpic_20201101143704_7.jpgpic_20201101143704_8.jpgpic_20201101143704_9.jpgpic_20201101143705_10.jpgpic_20201101143705_11.jpgpic_20201101143705_12.jpgpic_20201101143705_13.jpgpic_20201101143706_14.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ