รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 20 มิ.ย. 2562

วันพุธที่19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.45 น ณ อาคารธัญรีย์ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยก่อนเดินทาง ไปเข้าร่วมโครงการฯ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดการฝึกอบรมให้กับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 รวม 12 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เป็นการเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัยและการทำงานเป็นทีม ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2562 เป็นการฝึกอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เป็นการบรรยาย การอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติและการฟื้นฟู ความหลากหลายและความครอบคลุมทางสังคม การศึกษา การจ้างงานและงานที่มีคุณค่า สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การมีสุขภาพแ

คลังภาพ (Gallery)
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวกล่าวรายงานหัวหน้าคณะ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนโครงการเรือเยาวชนปี 2562ร่วมในพิธีเปิดเยาวชนอภิปรายในกิจกรรมระหว่างการอบรมเยาวชนอภิปรายในกิจกรรมระหว่างการอบรมเยาวชนร่วมฝึกระเบียบวินัยกับวิทยากรจากกองทัพบกเยาวชนร่วมฝึกระเบียบวินัยเยาวชนทำกิจกรรมร่วมกันคณะเยาวชนถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารคณะเยาวชนถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ