รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การจัดทำแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

วันที่ของกิจกรรม : 15 ส.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร คณะทำงานยกร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ “ร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์” ให้การจัดทำแผนฯ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมมาตรการ 5 ด้าน ผ่านการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นฯ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การผลักดันให้การรู้เท่าทันพนันออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ ,การสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในการกำกับของรัฐเพื่อทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน ,การสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ และเผยแพร่ ,ส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ให้เกิดกลไกปกป้องคุ้มครอง ให้คำปรึกษา และบำบัดเยียวยา ,สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี กลุ่มเป้าหมายทั้งส

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191608081356_1.jpgpic_20191608081356_2.jpgpic_20191608081357_3.jpgpic_20191608081357_4.jpgpic_20191608081357_5.jpgpic_20191608081357_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ