รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 28 ส.ค. 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ทราบถึงโครงสร้าง ภารกิจ และกระบวนงานที่สำคัญของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้อง พร้อมปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาจิตสำนึกข้าราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาข้าราชการ และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมที่หน่วยงาน จำนวน 40 คน ผู้บริหาร วิทยากร ผู้สังเกตการณ์

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดเลขากรมกล่าวรายงานบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ