รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

วันที่ของกิจกรรม : 27 ก.พ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดการประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อน การดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กในบริบทออนไลน์ รวมทั้งเสริมพลังแก่ผู้ทำงานในการขับเคลื่อนงานให้มีการร่วมมือในระดับองค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรสหประชาชาติ และนักวิชาการ ซึ่งมาจากสาขาที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสารและเทคโนโลยี กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการสังคม การศึกษา และการเงินการคลัง จากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย มองโกเลีย และอัฟกานิสถาน รวมทั้งสิ้น 250 คนณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา  สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดการประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ