รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22

วันที่ของกิจกรรม : 21 เม.ย. 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด “ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อรองรับการดำเนินงาน(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22 ” ณ.โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหน่วยงานส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย.รวมทั้งสิ้นประมาณ 700 คน

คลังภาพ (Gallery)
เริ่มพิธีกล่าวรายงานเริ่มการซักถาม.....ฟังอย่างตั้งใจ..จริงถาพโดยร่วมขอบอก..เยอะมาก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ