รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของกิจกรรม : 17 พ.ย. 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563
เพื่อพิจารณา 1) จัดลำดับความเสี่ยงของภารกิจ กระบวนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อมาจัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) ร่างประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องนโยบายการควบคุมภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3) แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201711132516_1.jpgpic_20201711132516_2.jpgpic_20201711132517_3.jpgpic_20201711132517_4.jpgpic_20201711132517_5.jpgpic_20201711132518_6.jpgpic_20201711132518_7.jpgpic_20201711132518_8.jpgpic_20201711132519_9.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 1115 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ