รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดทำแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกำหนดระยะเวลารายงานติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลังภาพ (Gallery)
นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ